Jak magazynować energię z fotowoltaiki?

Panele fotowoltaiczne umożliwiają wykorzystywanie ekologicznych źródeł energii odnawialnej do produkcji prądu i zasilania systemów grzewczych. Nadwyżka zgromadzonej energii jest magazynowana do późniejszego użytku. Metody magazynowania energii pochodzącej z paneli fotowoltaicznych Systemy fotowoltaiczne produkują znaczne ilości energii w okresie wiosenno-letnim. Jej nadmiar może zostać zmagazynowany w celu późniejszego wykorzystania w okresie zimowym. Instalacje dzielą się na dwa typy w zależności od przyjętego sposobu przechowywania energii. Należą do nich: Systemy […]

Zobacz więcej

Panele fotowoltaiczne umożliwiają wykorzystywanie ekologicznych źródeł energii odnawialnej do produkcji prądu i zasilania systemów grzewczych. Nadwyżka zgromadzonej energii jest magazynowana do późniejszego użytku.

Metody magazynowania energii pochodzącej z paneli fotowoltaicznych

Systemy fotowoltaiczne produkują znaczne ilości energii w okresie wiosenno-letnim. Jej nadmiar może zostać zmagazynowany w celu późniejszego wykorzystania w okresie zimowym. Instalacje dzielą się na dwa typy w zależności od przyjętego sposobu przechowywania energii. Należą do nich:

Systemy typu on-grid

Są one podłączane do sieci, do której przesyła się całą nadprodukcję energii elektrycznej. Użytkownik w razie potrzeby pobiera z powrotem jej odpowiednią ilość na własny użytek. Przepisy Ustawy z 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii określają sposoby rozliczania się właściciela instalacji z siecią. W przypadku systemów o mocy zainstalowanej sięgającej 10 kWp możliwe jest odzyskanie maksymalnie 80% energii przekazanej do zakładu energetycznego. Osoby, które posiadają instalacje fotowoltaiczne o mocy wyższej, lecz nieprzekraczającej 40 kWp, mogą odzyskać do 70%. W okresie rozliczeniowym możliwa jest również sprzedaż produkowanych nadwyżek.

Ten sposób magazynowania wymaga stosowania liczników dwukierunkowych. Przechowują one i aktualizują na bieżąco dane dotyczące ilości energii przekazanej do sieci oraz pobranej z niej na użytek gospodarstwa. Rejestr ten stanowi podstawę net-meteringu, czyli regularnych rozliczeń użytkownika z zakładem energetycznym.

Systemy typu off-grid

Wykorzystuje się je w sytuacjach, gdy nie jest możliwe nawiązanie współpracy z zakładem energetycznym lub gdy wymagania energetyczne gospodarstwa są niewielkie (np. ogrzanie wody lub zasilanie podstawowych urządzeń elektrycznych na działce rekreacyjnej). W takim przypadku ewentualną nadprodukcję magazynuje się w akumulatorach będących częścią instalacji. Zmiana pobieranego z nich prądu stałego na prąd zmienny odbywa się z wykorzystaniem inwertera.